Erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Publisert
 
 

Visste du at du har krav på erstatning dersom du er utsatt for urettmessig straffeforfølgning?

Reglene om statens erstatningsansvar etter uberettiget straffeforfølgelse er å finne i straffeprosessloven § 444 flg.

Lovens hovedregel er at den som utsettes for urettmessig straffeforfølgning skal ha full erstatning for ethvert økonomisk tap en har lidt, i tillegg til oppreisning. Statens ansvarsgrunnlag er objektivt, hvilket innebærer at det ikke er et vilkår at myndigheten har opptrådt klanderverdig.

Har du vært formelt siktet i en straffesak som ender med enten henleggelse eller frifinnelse, har du krav på erstatning fra staten for den belastningen straffeforfølgningen har påført deg som relaterer seg til både økonomisk tap og ikke-økonomisk tap.

Krav på erstatning gjelder også dersom du er domfelt i en straffesak og senere blir frifunnet etter gjenåpning.
For øvrige som ikke har vært formelt siktet i en straffesak, men likevel er blitt påført et tap i forbindelse med ulike etterforskningsskritt, herunder ransaking, beslag, politiavhør og kommunikasjonskontroll, vil det bero på en rimelighetsvurdering om det skal innvilges erstatning.

Som domfelt i straffesaker er det også en snever tilgang på erstatning. En erstatningsutbetaling i et slikt tilfelle forutsetter at en er påført en særlig eller uforholdsmessig skade.

Dersom du omfattes av bestemmelsen, kan du rette krav om å få ditt økonomiske tap dekket, som du har lidt som følge av etterforskningen. Det økonomiske tapet kan eksempelvis være inntektstap.

Under pågripelse og varetektsfengsling har du krav på å få en offentlig oppnevnt forsvarer. Dersom det har vært behov for advokatbistand også under etterforskningen, har du krav på å få dekket dine nødvendige advokatutgifter. Etter salærforskriften kan du i tillegg få dekket kostnader med advokatbistand i forbindelse med utformingen av erstatningskravet.

I tillegg til krav om erstatning for økonomisk tap har du krav på erstatnings for ikke-økonomisk tap (oppreisning), for eksempel ved opphold i arrest og/eller varetekt. Det er forskrift om standardiserte satser for oppreisning etter uberettiget straffeforfølgning som regulerer oppreisningens størrelse. Utover den standardiserte utmålingen foreligger det en liten luke for utvidet oppreisning som trer i kraft ved særlige tilfeller.

Det er den som har fremsatt kravet om erstatning som bærer bevisbyrden for dets berettigelse, hvilket innebærer at en må dokumentere kravet.

Kravet om erstatning oversendes til den retts- og påtaleenhet som etterforsket saken. Politiet vil selv avgi en uttalelse om kravet, for så å sende kravet til Statens Sivilrettsforvaltning for behandling og avgjørelse.

Statens Sivilrettsforvaltning kan vurdere om det foreligger grunnlag for straffenedsettelse eller bortfallsgrunner i hvert konkrete tilfelle, herunder om du selv er å bebreide for at det kom til sak, eksempelvis at du ikke har avgitt forklaring til politiet eller unnlatt å gi politiet tilgang til bevis.

Statens Sivilrettsforvaltning har en forventet saksbehandlingstid på fire måneder.

Krav om erstatning må rettes innen den alminnelige foreldelsesfristen som er tre år.

Dersom du er uenig i Statens Sivilrettsforvaltnings avgjørelse kan utmålingen overprøves av domstolen i den rettskrets som kravet tilhører.

 

Lene Sandberg
Advokat