Båndleggelse av arv

Publisert
 
 

Stoler du ikke helt på at barna vil forvalte arven etter deg på en fornuftig måte? Da kan båndleggelse av arven være et alternativ.
 
Utgangspunktet etter arveloven § 29 andre ledd, er at arvelater ikke kan bestemme over hvordan pliktdelsarven skal forvaltes. Pliktdelsarven er arv til livsarvingene, og utgjør 2/3 av formuen til arvelateren. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn kr 1.000.000,- til hvert av barna. Arv ut over dette beregnes ikke som pliktdelsarv, og arvelater står dermed fritt til å velge hvorledes disse midlene skal disponeres.
 
Båndleggelse er når arvelater bestemmer at arvemidlene skal brukes på en bestemt måte. Eksempelvis kan båndleggelse gå ut på at arv blir utbetalt til den tid arvelater har fastsatt, eller at midlene kun skal benyttes til f. eks. boligformål. Det stilles krav om at båndlegging må skje i testaments form. Formreglene for testament følger av arveloven kap. VIII.
 
I særlige tilfeller kan også pliktdelsarven båndlegges. Vilkårene for dette er strenge og følger av arveloven § 32. Etter denne bestemmelsen kan båndlegging skje ved «særlege tilfelle og når omsynet til arvingen taler for det». Hva som regnes som «særlege tilfelle» er i juridisk litteratur vurdert å omfatte sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller narkotikaavhengighet. Det er et vilkår for båndleggelse at det skjer av hensyn til arvingene, for å unngå at arven blir satt over styr. Regelen er utformet med sikte på å verne de som har manglende forståelse for penger og disses verdi. Båndleggelse av pliktdelsarv kan følgelig ikke skje ovenfor arvinger som er alminnelig oppegående i forhold til egen økonomi.
 
Det skal oppnevnes tillitsmann for pliktdelsarven som er båndlagt. Dette kan eksempelvis være en bank, en advokat eller overformynderiet.
 
Klausul om båndleggelse kan etter søknad oppheves av lotteri- og stiftelsestilsynet etter stiftelsesloven § 48.
 
Les mer om vilkårene for båndleggelse av pliktdelsarv, eller hvorledes båndleggelse kan oppheves på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider: https://lottstift.no/nb/stiftelser/andre-ansvarsomrader/beslagsforbud/bandlagt-pliktdelsarv/
 

 
Lene Sandberg, advokat Alta