Innsyn i ansattes e-post

Publisert
 
 

Arbeidsgiver kan gjøre innsyn i ansatte e-post eller private filer når det enten er grunn til å tro at det er informasjon lagret i e-postkassen som er nødvendig for å drive virksomheten, eller ved mistanke om grove brudd på arbeidstakers plikter.
 
Innsyn kan være tillatt eksempelvis i tilfeller hvor arbeidstaker har vært fraværende over lang tid, og det er god grunn til å tro at det er innkommet meldinger i e-postkassen som har betydning for behovet for å ivareta bedriften.
 
Innsyn kan også være berettiget dersom arbeidsgiver har mistanke om at arbeidstakeren benytter e-postkassen på en slikt vis at det medfører grovt brudd på lojalitetsplikten ovenfor arbeidsgiver, og/eller som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.
 
I slike tilfeller har arbeidsgiver rett til å gjennomsøke, åpne og lese e-post i arbeidstakerens e-postkasse. Denne retten er regulert i personopplysningsforskriften kap. 9, se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1265#KAPITTEL_9
 
Forskriften omhandler hva det kan gis innsyn i, og hvordan arbeidsgiver skal gå frem for å få slikt innsyn.
 
 Lene Sandberg, advokat