Ny aksjelovgivning?

Publisert
 
 

Ny aksjelovgivning?
 
Ekspertutvalget har undersøkt muligheten for å forenkle aksjelovene. Planen er at dette skal gjøre det enklere og sikre økt verdiskaping.
 
Utredningene skal nå sendes på høring, med plan om å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon den 22. januar 2016. Utredningen resulterte i NOU 2016: 22 avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet den 21. oktober 2016.

De viktigste punktene fra aksjelovutvalgets innstilling:

• Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
• Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone.
• Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
• Det åpnes for økt bruk av elektroniske løsninger
• Krav om en rekke særattestasjoner oppheves. I tillegg foreslås det at advokat og finansinstitusjon kan bekrefte enkelte av særattestasjonene.
• Aksjeselskaper trenger ikke lenger beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
• Kravet om revisjon av morselskap oppheves, forutsatt at morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
• Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
• Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.
• Utvalget foreslår ingen reversering av forenklingene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, men det foreslås enkelte justeringer.
 
Les mer m endringene på departementets hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-22/id2516774/.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Lene Sandberg
Advokat