Priser og betingelser

Pris og betingelse

En privatperson vil i mange tilfeller ha rett til fri rettshjelp. Ta kontakt for å avklare om din sak omfattes av dette regelverket.

Vårt salær starter på kr 1 900,- eksklusiv mva per time, men på enkelte oppdrag kan salæret være høyere på grunn av spesiell kompetanse hos advokaten. Normalt vil salæret for forretningskunder være mellom kr 1 900,- og 2 200,- per time. Den første konsultasjonen, inntil en halvtime, er imidlertid gratis for privatkunder. 

I de aller fleste henvendelsene er det vanskelig å fastslå salæret på forhånd. Mange oppdrag endrer karakter underveis, særlig gjelder dette hvor det foreligger en konflikt og motpartens synspunkter ikke er kjent når oppdraget starter. Hvis omkostningene antas å bli uforholdsmessige høye etter klientens stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på det.