Priser og betingelser

Hvordan utregnes salæret?

Utgangspunktet for salærberegningen er den tid som advokaten bruker til å utføre oppdraget. Men når tid alene ikke danner grunnlaget for beregningen, skyldes det at advokater med god spesialinnsikt og erfaring behandler problemer raskere enn advokater uten tilsvarende kompetanse. I tillegg vil andre momenter, slik som omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall legges vekt på i beregningen.

Hvis du får et salæranslag ved oppdragets begynnelse, bør du være klar over at det likevel kan komme tillegg hvis oppdraget endrer karakter underveis. Selv om din advokat skal orientere deg om mulig salærøkning ved en slik utvikling, vil det også være i din egen interesse selv å ta spørsmålet opp med advokaten. Innebærer oppdraget en rettssak for domstolene vil dette innebære ekstra omkostninger. Foruten omkostningene ved selve domstolsbehandlingen, vil en prosess innebære ekstra tid til advokatens forberedelse. Taper man en rettssak, er hovedregelen at man i tillegg til egne omkostninger også må betale motpartens omkostninger knyttet til rettssaken.

I Norge, som i andre vest-europeiske land, kan en advokat ikke inngå avtale med klienter om å motta salær beregnet på prosent- eller andelsbasis etter sakens resultat, for eksempel en prosentandel av en erstatningssum. Man anser ikke dette forenlig med prinsippet om at en advokat ikke bør ha private interesser i sakens utfall. Derimot er det full adgang til å praktisere resultatavhengig salær etter prinsippet «no cure, no pay», altså at det bare skal betales salær når saken får et gunstig utfall for klienten. Men slikt salær skal være basert på de vanlige prinsippene for salærfastsettelse, ikke en del av en eventuell erstatning.