Priser og betingelser

Betaling av sæler og omkostninger

Advokaten har anledning til å kreve forskudd når han har påtatt seg å utføre et oppdrag. Pengene skal oppbevares betryggende på egen klientkonto. Slik innbetaling skal ikke overstige det beløp som etter et rimelig skjønn vil kunne medgå til å dekke samlet salær og utlegg.

Med faktura følger en spesifisert timeliste for utført arbeid.

Offentlige regnskapsforskrifter pålegger advokatene løpende å inntektsføre utført arbeid. Det vil derfor være hensiktsmessig å få fastlagt en innbetalingsplan av salær og omkostninger, særlig i oppdrag av et større omfang.